16/12/2011 10:47 16/12/2011 10:47 1090
Ngày 12/12/2011 Đại hội đồng cổ đông PAIC đã thông qua nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2011 của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC).
 
Xem nội dung nghị quyết tại đây.
 
Nguồn: Phòng TCHC - Paic.
 
BT: Thanh Loan

Chia sẻ: