Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN)

Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP)

Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil)

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo)

Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro

Trung Tâm Công nghệ thông tin và Liên lạc thuộc XNLD VSPTổng công ty Hoá chất và Dịch vụ Dầu khí (PVChem)

Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTRANS)

Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC)

Tổng công ty điện lực Dầu khí Việt Nam (PV POWER)

Viện Dầu khí Việt Nam (PVI)

Công ty CP Quản lý và Khai thác Tài sản (PSA)

 Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Vinaconex-PVC

Tổng công ty Lắp Máy Việt Nam - CTCP (LILAMA)

Công ty Cổ phần dịch vụ Hàng Hóa Hàng không Việt Nam

Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Hà Nội (PVC-HN)

Công ty TNHH Nhà ga Hàng Hóa Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Chia sẻ: