Giám đốc Ông Nguyễn Việt Anh

Ngày sinh: 21/2/1978

Quê quán:
Chính Lý - Lý Nhân - Hà Nam

Trình độ chuyên môn:
Thạc sỹ công nghệ thông tin

Ngoại ngữ:
Tiếng Anh

Quá trình công tác:


- Từ 03/2003 - 02/2004: Chuyên viên Ban CNTT, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam.

- Từ 03/2004 - 09/2006: Chuyên viên Ban KHCN, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam;

- Từ 09/2006 - 08/2007: Phó phòng QLDA&ĐT Trung tâm CNTT, VT & TĐH Dầu khí (PITAC);

- Từ 08/2007 - T06/2010: Trưởng phòng Quản lý Dự án Trung tâm PITAC, Công ty TNHH 1TV Công nghệ thông tin và Tự động hóa Dầu khí và Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí;

- Từ 07/2010 - 15/09/2014: Phó Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

- Từ 16/09/2014 - nay: Giám đốc Công ty CP Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí.

Phó Giám đốc Ông Đào Việt Phương

Ngày sinh : 30/06/1976

Quê quán :
 Yên Phương – Yên Lạc – Vĩnh Phúc

Nghề nghiệp :
 Công nghệ thông tin

Ngoại ngữ:
 Tiếng Anh

Quá trình công tác:

- Từ 1998 đến tháng 02/2009: Liên hiệp khoa học sản xuất công nghệ phần mềm – CSE thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia
    
   Kỹ sư phần mềm.
   
   Trưởng dự án 
    
   Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng.

- Từ 02/2009 đến nay: Công ty PAIC:

   Kỹ sư phần mềm

    Phó ban dự án quản trị doanh nghiệp.

   Phó trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.
  
   Trưởng phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

   Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch.