Phần mềm và tư vấn

- Giải pháp phần mềm quản lý công văn tài liệu cho: PVN, PVS, PTSC, PVEP,…
- Xây dựng các cổng thông tin, trang in cho các đơn vị: PVN, PTSC, PVManning, VPI, POS, …
- Xây dựng hệ thống thông tin quản lý hoạt động đấu thầu và Cơ sở dữ liệu thông tin thị trường của PVN.
- Xây dựng Hệ thống ERP cho Công ty TNHH một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.