20/05/2016 16:13 20/05/2016 16:13 4452
Giải pháp phần mềm
Năng lực thiết kế và phát  triển sản phẩm: Có năng lực thực hiện đầy đủ các bước, hoàn thiện quy trình xây dựng sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng.
 
Năng lực tư vấn xây dựng giải pháp: Có năng lực phân tích yêu cầu và tư vấn lựa chọn giải pháp quốc tế phù hợp và thực hiện triển khai. 
 
Năng lực triển khai dự án: Đã thực hiện triển khai nhiều dự án quy mô cấp Ngành, đáp ứng phạm vi sử dụng lớn.
 
Tư vấn - Thiết kế - Xây dựng các giải pháp phần mềm và dịch vụ liên quan phục vụ quản trị, điều hành tổ chức/đơn vị/doanh nghiệp;
 
Một số sản phẩm & giải pháp tiêu biểu: 
 
Nhóm giải pháp phần mềm hỗ trợ quản lý điều hành
  • Giải pháp Cổng thông tin điện tử tổng hợp
  • Giải pháp Quản lý Công văn tài liệu và Điều hành tác nghiệp
  • Giải pháp BÁo cáo Quản trị tài chính nội bộ
  • Giải pháp Quản lý Thi đua khen thưởng
  • Giải pháp Quản lý An toàn, sức khỏe, môi trường
Nhóm giải pháp phần mềm hỗ trợ quản trị kinh doanh
  • Giải pháp Quản trị doanh nghiệp (ERP) 
  • Giải pháp Quản lý Hợp đồng/cơ hội và Thông tin khách hàng
  • Giải pháp Quản lý  Giá sản phẩm và Phân tích thị trường
  • Giải pháp Quản lý Đấu thầu
  • Giải pháp Quản lý Đầu tư

Chia sẻ: