21/04/2009 15:08 21/04/2009 15:08 2168
Quản lý chấm công (Giao diện Tiếng Việt)

Quản lý nhân viên: Quản lý dữ liệu cá nhân từng nhân viên theo danh mục tổ chức phòng ban và các thông tin cá nhân khác.

- Quản lý các nhóm truy nhập: Phân quyền vào ra chi tiết cho các nhóm.

Quản lý thời gian biểu chấm công: Có thể định nghĩa thời gian biểu chấm công.

Quản lý đăng ký làm thêm giờ: Quản lý danh sách nhân viên đăng ký làm thêm giờ.

Chức năng chấm công tính lương: Có khả năng chấm công tự động một ca (làm hành chính) hoặc nhiều ca (làm ca). Tổng hợp dữ liệu, kết xuất các báo cáo chấm công một cách chi tiết (Thời gian đi muộn, Thời gian làm việc, Thời gian về sớm, Thời gian làm thêm giờ).

- Sao lưu \ Phục hồi cơ sở dữ liệu.


Chia sẻ: